Pou nou ka chanje/transfòme le mond, (nou) dwe chanje/transfòme tèt nou anvan  – Grace Lee Boggs

Lakou Lapè se yon kominoteki ap travay pou konstwi lapè en Ayiti. Nou kwè ke konstriksyon lapè kòmanse nan chak moun pou yo ka transfòme kominote yo ak Ayiti.  LKLP kreye yon espas ak zouti pou pèmèt chak moun ak chak kominote pou yo angaje yo nan yon fason nouvo epi diferan atravè atelye/fòmasyon sou transfòmasyon konfli pou fasilite dialòg/cominikasyon ant moun ki sòti nan tout zòn.